Equmenia Älvsjö – integritetspolicy

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Equmenia Älvsjö hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. 

Vi följer den nya dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och som gäller i hela EU. Den nya förordningen syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad för dig som är medlem eller aktiv i vår förening. Föreningen värnar redan om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy. Har du några frågor om vår Integritetspolicy kan du alltid kontakta oss på equmenia.alvsjo@alvsjokyrkan.se 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna Integritetspolicy täcker alla personuppgifter som vi samlar in, till exempel från när du deltar på aktiviteter, registreras som medlem eller som återkommande deltagare i våra öppna aktiviteter, kontaktar oss via vår webbplats, sociala medier, telefon eller e-post. 

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du kontaktar oss via e-post via telefon eller via sociala medier.

Det kan gälla:

 • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, ålder, adressinformation, e-postadress, telefonnummer, viktig hälsoinformation, din yrkesroll, din förening eller arbetsplats. 

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi behöva samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Personuppgifter till personer som är medlemmar, föräldrar och återkommande deltagare i någon av våra aktiviteter: 
  Namn, personnummer, adressinformation, e-postadress och telefonnummer. 
 • Personuppgifter för personer på föreningar, företag och kommunala förvaltningar och alla som tecknar avtal med oss:
  Namn, yrkesroll, personnummer, e-postadress, telefonnummer, din förening, företag eller kommunala förvaltningar. 

Vad gör vi med informationen?

Informationen du ger oss är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med dig, upprätthålla vårt centrala registerprogram ”Repet” och följa de krav som våra bidragsgivare ställer på oss vad gäller statistik. Du som representerar andra föreningar, förvaltningar eller företag behöver vi kunna hålla kontakt med för att kunna samarbeta så att föreningens verksamhet ska kunna fungera. 

Här kan du se vilken laglig grund vi stödjer vår behandling av personuppgifter på i några olika situationer:

Insamling och användning av personuppgifter kallas för behandling av personuppgifter.

När du blir medlem hos oss, är förälder eller återkommande deltagare i våra aktiviteter, eller när du anmäler dig till specifika aktiviteter eller evenemang där föreningen är inblandad, t.ex. läger, samlar vi in följande uppgifter:

Kategori av uppgifterPersonuppgifter
KontaktuppgifterNamnPersonnummerTitelE-postTelefonnummer
AktivitetsinformationNärvarorapportering/statistik
Viktig hälsoinformation**Allergier, specialkost, sjukdomar, mediciner, hälsotillstånd.

Laglig grund: Samtycke.

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifterPersonuppgifter
KontaktuppgifterNamnTitelE-postTelefonnummer
FöretagsuppgifterFöretag/Organisation
Ärendeuppgifter *Meddelande

Laglig grund: Berättigat intresse

När vi publicerar dina personuppgifter i någon av våra kanaler

Kategori av uppgifterPersonuppgifter
Foto/video FotografierÖversiktsbilder från aktiviteter (Mingelbilder)Videofilmer
KontaktuppgifterNamnYrkesrollE-postTelefonnummer
Informationstexter*Uttalanden

Laglig grund: Samtycke eller Berättigat intresse

När du som förening, företag, kommunal förvaltning eller organisation kontaktar oss eller skriver avtal med oss

Kategori av uppgifterPersonuppgifter
Företags/organisationsuppgifterFöretag/OrganisationOrganisationsnummerAdressuppgifterFaktureringsinformation
KontaktuppgifterNamnPersonnummerYrkesrollE-postTelefonnummer
Ärendeinformation*Meddelande

Laglig grund: Avtalsgrund om avtal har tecknats eller Berättigat intresse

Uppgifter markerade med *betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in de personuppgifter som du själv har valt att lämna till oss i löptext eller i telefon.

Uppgifter markerade med ** betyder att uppgifterna är frivilliga och extra känsliga men som du och dina föräldrar vill att din ledare behöver känna till och planera för när du ska åka på läger eller annan aktivitet. Denna information sparas bara tillfälligt så länge lägret eller aktiviteten pågår och raderas normalt därefter. 

Viss information kan dock behöva sparas över längre tid, då vissa aktiviteter inom verksamheten är återkommande, vilket gör att information som allergier kan vara nödvändigt känna till vid flera tillfällen.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredje part. 

Vi kan däremot komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Samarbetsparters/underleverantörer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till de föreningar, företag eller organisationer som vi anlitar eller samarbetar med. Vi försöker bara överföra så minimal information som absolut är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt uppdrag åt oss.

Föreningsbidragsgivare. Externt ekonomiskt stöd är ett viktigt bidrag till förenings verksamhet: Det hjälper oss att hålla föreningen igång på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kommer att dela dina personuppgifter med ex. Studieförbundet Bilda där vår förening registrerar olika studiecirklar. 

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt medlemsregister inom EU/EES. I andra situationer kan personuppgifter behandlas utanför EU/EES av en tredje part, t.ex. teknikleverantörer av e-post eller andra IT-tjänsteföretag. Vi kommer i dessa fall alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge vi har ditt samtycke, så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. 

Dina rättigheter

 • Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. 
 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. 
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. 
 • Du har rätten att bli raderad (glömd), men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra ett avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. 
 • Du kan när som helst dra tillbaka ett samtycke genom att kontakta oss. 
 • Du kan också lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen. 
 • Du kan invända mot direktmarknadsföring som inte klassas som samhällsinformation. 

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Vi kommer meddela om sådan uppdatering på http://www.alvsjokyrkan.se och även upplysa om vilka ändringarna vi gjort i integritetspolicyn. 

Kontakta oss

Vid frågor kring integritetspolicyn och våra rutiner, kontakta oss på equmenia.alvsjo@alvsjokyrkan.se 

Personuppgiftsansvarig är Equmenia Älvsjö med organisationsnummer: 

802011-0592. Adress: Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö.

Integritetspolicy uppdaterades senast 2018-05-24